หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2936  [ 18 ก.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2908  [ 18 ก.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST สน.คท. มท 0808.2/ว2904  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สน.คท. มท 0808.2/12961 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯ สน.คท. มท 0808.2/13129-13182 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/12962-13020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2895 [แบบรายงานผล]  [ 17 ก.ย. 2561 ]
การรายงานข้อมูลเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.2/ว2902  [ 17 ก.ย. 2561 ]
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พระธาตุผาแดง พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  การสื่อสารภายในตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
โครงการอบรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 528 
โครงการตรวจคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 623 
โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมฯ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 448 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
อบต.พระธาตุ ขอเรียนเชิญ ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 153 
อบต.ท้องฟ้า ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้องฟ้า ประกาศ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห้ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.วังเจ้า วันที 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป ทต.วังเจ้าร่วมกับอำเภอวังเจ้าจัดกิจก [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ขะเนจื้อ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ระมาด เรื่องขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก( [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ระมาด เรื่องขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายทวน มาเพิ่ม) หมู่ที่ 3 บ้านห้ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ระมาด ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ระมาด ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งพาติชั่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ตาก อบจ.ตาก ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหิน [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ณ หมู่ที่ 2 บ้านไร่ ตำบลวังหิน [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหิน ออกตรวจติดตามความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวิราภรณ์ หมู่ที่ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหิน โครงการประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ของ อบต.วังหิน หมู่ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 

แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
ประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ( [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 11 
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 22 
แบบสำรวจความต้องการเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โคร [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 28 
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 32 
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในวันใกล้สิ้นปีงบประมาณ [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 81 
แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด รับวัสดุอุปกรณ์ดานการเกษตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 67 
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 73 
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 56 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 52 
ด่วนที่สุด การรายงานการปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอ [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 60 
ด่วนที่สุด การจัดประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 17 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 99 
คู่มือการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 66 
การประเมินผู้บริหารท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 71 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 14 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 57 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผ่นที่แม่บท [ 14 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 54 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึก [ 12 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 174 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุด [ 12 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 102 
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่งและคดีปกครอง (แนวทางใน [ 12 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 70 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนเงินขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครอง [ 12 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 57 
การส่งมอบหนังสือคู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา [ 12 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 42 
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
แจ้งหยุดน้ำประปา หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 (5 ส.ค. 2561)    อ่าน 47  ตอบ 1  
อยากทราบแนวทางแก้ปัญหาน้ำประปาในหมู่บ้าน (3 ส.ค. 2561)    อ่าน 1470  ตอบ 4  
น้ำประปาหมู่บ้านค้างภิบาล (28 มี.ค. 2561)    อ่าน 194  ตอบ 2  
 
อบต.พระธาตุ Satu88 โปรโมชั่นฝากเงินครั้งแรก 188% (19 ก.ย. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 1
อบต.พระธาตุ รับเซ็นแบบ สามัญสถาปนิก (15 ก.ย. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด รับเซ็นแบบ สามัญสถาปนิก (15 ก.ย. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (30 ส.ค. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (21 ส.ค. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (21 ส.ค. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.หนองบัวเหนือ เว็บไซต์ อบต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ส.ค. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง แจ้งหยุดน้ำประปา หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 (5 ส.ค. 2561)    อ่าน 47  ตอบ 1
อบต.แม่ระมาด สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (4 ส.ค. 2561)    อ่าน 60  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง อยากทราบแนวทางแก้ปัญหาน้ำประปาในหมู่บ้าน (3 ส.ค. 2561)    อ่าน 1470  ตอบ 4
อบต.เชียงทอง ร่วมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (2 ส.ค. 2561)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (2 ส.ค. 2561)    อ่าน 41  ตอบ 0
ทต.ท่าสายลวด เว็บไซต์ ทต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ค. 2561)    อ่าน 531  ตอบ 3
อบต.เชียงทอง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (25 ก.ค. 2561)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (20 ก.ค. 2561)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.ประดาง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 60  ตอบ 1
อบต.พระธาตุ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 40  ตอบ 0
 
 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552