ขอความร่วมมือรวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง สน.บถ. มท 0809.2/ว125  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว124  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด กพส. มท 0810.3/ว3905  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินงานและส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว2197  [ 17 ก.ค. 2561 ]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.3/ว2206  [ 17 ก.ค. 2561 ]
ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2198  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การจัดกิจกรรม "สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการ" กพส. มท 0810.6/ว2207 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2196  [ 16 ก.ค. 2561 ]
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พระธาตุผาแดง พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  การสื่อสารภายในตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
โครงการอบรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 493 
โครงการตรวจคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 579 
โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมฯ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 436 
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี (Long Live Her Majesty The Queen) ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
 
 
อบต.พระธาตุ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.พระธาตุ เตรียมสถานที่สำหรับกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ขะเนจื้อ โครงการ “ตากเมืองสะอาด” [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
อบต.อุ้มผาง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.วังเจ้า วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/ผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้แทนภาครัฐแ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.วังเจ้า วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค3 จังหวัดพิษณุโลกได้ร [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุ้มผางได้ ดำเนินหล่อนักษัตร ประจำปีเกิด เพื่อให้ประชาชนร่ว [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.อุ้มผาง การจัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา โดยวัดพาณิชย์นิรมลร่วมกับผู้บริหารและพนักงานเทศบ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง พิธีเปิดโครงการ หล่อเทียนพรรษา 12. นักกษัตร ประจำปีเกิด ที่วัดพาณิชย์นิรมล [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้โครงการมหาดไทยห่วงใยใส่ใจผู้ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำรึม กิจกรรม เมืองตากรักษ์ความสะอาด 1 อปท. 1 ถนนสะอาด [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
ทต.อุ้มผาง การท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบ infographic [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.รวมไทยพัฒนา โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.นาโบสถ์ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน จังหวัดตา [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.รวมไทยพัฒนา ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.พบพระ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ระมาด พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.ป่ามะม่วง โครงการ \"รวมพลังตากรักษ์ความสะอาด\" [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งหลวง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 4 

แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
ติดตามรายงานข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งวดที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 25 [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 25 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
ด่วนที่สุด ติดตามแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ตั [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุน [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 46 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป รายงานการเ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 27 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561  [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 82 
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจ [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 100 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 55 
แจ้งเวียนหนังสือราชการจำนวน ๗ ฉบับ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 94 
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน "คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามร่งพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 85 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการบันทึกข้อมูลถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 63 
ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณโครงการเสริมสร้างสว [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 68 
การอบรมผ่านระบบอิเล๊กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 65 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงแ [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 92 
ด่วนที่สุด การดำเนินการตามข้อสั่งการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์แ [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
ขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดยองค์กรปกครองส่ [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 42 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย ส [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 87 
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
น้ำประปาหมู่บ้านค้างภิบาล (28 มี.ค. 2561)    อ่าน 162  ตอบ 2  
อยากทราบว่าอาคารที่ข้าง อ.บ.ต พระธุาตุผาแดงสร้างได้อย่างไง (18 มี.ค. 2561)    อ่าน 146  ตอบ 0  
อยากทราบแนวทางแก้ปัญหาน้ำประปาในหมู่บ้าน (17 มี.ค. 2561)    อ่าน 1390  ตอบ 2  
 
อบต.พระธาตุ สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ประดาง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 1
อบต.เชียงทอง สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม เผาขยะ...ซ้ำซาก (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 1
อบต.เชียงทอง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (6 ก.ค. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง ระวังร้านมิจฉาชีพในอำเภอวังเจ้าครับ (30 มิ.ย. 2561)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.ขะเนจื้อ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (24 มิ.ย. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 มิ.ย. 2561)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.ประดาง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (30 พ.ค. 2561)    อ่าน 54  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า การทำถนนปากคลองเกาะฤษี (27 พ.ค. 2561)    อ่าน 73  ตอบ 0
ทต.บ้านตาก เงินค่าอุปกรณ์ก่อส้างบ้านช่วงที่เกิดวาตภัย (19 พ.ค. 2561)    อ่าน 53  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง ขอถังขยะเพิ่มทุกประเภท ที่ตลาดสดชั่วอุ้มผางค่ะ (8 พ.ค. 2561)    อ่าน 47  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ตำแหน่งว่าง อปท.จ.ตาก (30 เม.ย. 2561)    อ่าน 20801  ตอบ 161
อบต.มหาวัน ฟุตบอลจะเตะกันเป็นลีก และแต่ละประเทศก็จะมีลีกของตัวเอง (23 เม.ย. 2561)    อ่าน 79  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง สมุนไพร ยารักษาโรคทั่วไป (30 มี.ค. 2561)    อ่าน 108  ตอบ 0
อบต.ย่านรี เว็บไซต์ อบต.ย่านรี จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มี.ค. 2561)    อ่าน 198  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง รบกวนสอบถามตำแหน่งว่าง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ (28 มี.ค. 2561)    อ่าน 118  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง น้ำประปาหมู่บ้านค้างภิบาล (28 มี.ค. 2561)    อ่าน 162  ตอบ 2
 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552